Opleidingsschool Zuid-West Holland positief beoordeeld door NVAO

Opleidingsschool Zuid-West Holland (OZWH) heeft een positief advies gekregen van de NVAO, de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie. OZWH heeft zich in vier jaar tijd ontwikkeld van aspirant-opleidingsschool tot volwaardige opleidingsschool. Daar zijn we trots op! De NVAO heeft dit advies aangeboden aan de minister van OCW.

Het Opleidingsplan, waarin alle informatie over de Opleidingsschool staat was één van de brondocumenten. Als voorbereiding op de NVAO-beoordeling hebben we een informatiedossier opgesteld met daarin een korte samenvatting van het Opleidingsplan, de sterke punten en de ontwikkelpunten. Op 12 februari vond een hoorzitting plaats, waarin twee groepen OZWH-vertegenwoordigers (studenten en professionals uit alle lagen van de opleidingsschool) kritisch bevraagd werden door een panel.

De volgende positieve punten werden benoemd: de aspirant-opleidingsschool beschikt over een heldere visie die in alle geledingen van de school doorwerkt, de kernwaarden zijn niet alleen herkenbaar in het programma aanwezig, maar geven ook sturing aan professionalisering en kwaliteitszorg, het opleidingsprogramma sluit naadloos aan op het curriculum van de pabo, de kernteams vormen een krachtig instrument om de verbinding tussen de theorie en praktijk te borgen en bieden een veilig leerklimaat waarin studenten van en met elkaar leren, studenten hebben veel zelfregie en vrijheid om hun eigen leerprogramma in te richten en via de leesdossiers en kernteams wordt hun voortgang goed gemonitord.

Wij kijken ernaar uit om de opleidingsschool de komende jaren met elkaar door te ontwikkelen en op die manier zowel een kwalitatieve als een kwantitatieve bijdrage te leveren aan het opleiden van leraren en de regio. Zo zullen we mentoren en directeuren nog meer betrekken en verkennen we samenwerking met de Halo, het mbo en andere partijen in de regio.