Veelgestelde vragen

Binnen Opleidingsschool Zuid-West Holland (OZWH) werken vijf schoolbesturen nauw samen met de Opleiding tot Leraar Basisonderwijs (Pabo) van De Haagse Hogeschool om basisschoolleerkrachten op te leiden voor de regio. 90% van de studenten van de Pabo wordt opgeleid binnen dit partnerschap.

Binnen OZWH leiden we studenten voor een belangrijk deel op de werkplek op. Wij zien de praktijk als een rijke leeromgeving voor zowel onderwijsprofessionals als studenten. Studenten uit verschillende leerjaren vormen samen met een schoolopleider en een instituutsopleider een kernteam. Vanuit de kernteams leren we aan de hand van thema’s van en met elkaar, maken we kennis met verschillende schooltypen en leerlingenpopulaties en leren we van de brede expertise binnen het partnerschap. > Meer lezen

Binnen Opleidingsschool Zuid-West Holland (OZWH) werken vijf schoolbesturen nauw samen met de Opleiding tot Leraar Basisonderwijs (Pabo) van De Haagse Hogeschool om basisschoolleerkrachten op te leiden voor de regio. Klik hier voor meer informatie over onze partners.

Instituutsopleiders vanuit de Pabo van De Haagse Hogeschool werken nauw samen met schoolopleiders vanuit de verschillende besturen. Zo vormt een schoolopleider een kernteam met een instituutsopleider en studenten uit verschillende leerjaren. In dit team leren we van en met elkaar en waar nodig nodigen we iemand met specifieke expertise uit. De schoolopleider en instituutsopleider werken nauw samen met de mentor die de student dagelijks begeleidt. De directeuren dragen zorg voor een prettig leerklimaat op de scholen. We streven ernaar dat een student ervaring opdoet in sterk verschillende leeromgevingen, zodat hij zoveel mogelijk leert.

Binnen Opleidingsschool Zuid-West Holland (OZWH) werken vijf schoolbesturen nauw samen met de Opleiding tot Leraar Basisonderwijs (Pabo) van De Haagse Hogeschool om jou op te leiden tot basisschoolleerkracht voor de regio. Wij vinden het belangrijk dat je al vroeg in je opleiding met je eigen leervragen in de praktijk aan de slag gaat. Op die manier ontwikkel je gedurende je opleiding en daarna je eigen professionele identiteit. Je mentor is tijdens je opleiding je dagelijkse begeleider. Daarnaast maak je deel uit van een kernteam met medestudenten, een schoolopleider en een instituutsopleider. In een kernteam deel je ervaringen en werk je aan verschillende thema’s, zoals omgevingsonderwijs, omgaan met verschillen of een rijke leeromgeving.

Je hebt als student regie op je eigen studie. In de voltijdopleiding kies je bijvoorbeeld aan welke leerdoelen je gaat werken in de opleidingsschool of ga je kijken bij schooltypen die jou interesseren. Als je de flex-opleiding volgt, studeer je in deeltijd. Je maakt dan zelf een plan wanneer je welke studieonderdelen afrondt. Zorg ervoor dat je je mentor goed informeert. In de informatiebank vind je informatie voor jou en je mentor

Het opleidingsprogramma bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Werkplekleren: de basis van het opleidingsprogramma bestaat uit het leren op de werkplek. Studenten doen ervaring op en werken aan hun eigen leervragen en opdrachten vanuit thema’s. Binnen Opleidingsschool ZWH doen studenten ervaring op in en maken kennis met verschillende typen scholen in de regio Zuid-West Holland. Zij lopen tijdens hun opleidingstraject stage op tenminste 3 verschillende scholen.
  • Thema’s: ieder jaar is opgedeeld in 8 thema’s van 5 weken. Ons opleidingsprogramma is opgebouwd rondom deze thema’s. Een periode van 5 weken biedt studenten voldoende ruimte om een thema uit te kunnen diepen, om interesse aan te wakkeren en om te kunnen werken vanuit een concreet probleem of casus. De aan de themalijn verbonden (beroeps)opdrachten worden zowel binnen Opleidingsschool ZWH als op de Pabo begeleid en getoetst.
  • Kernteams: de kernteams bestaan uit een instituuts- en schoolopleider en een groep studenten uit verschillende leerjaren en van verschillende scholen. Zij komen periodiek bij elkaar in kernteambijeenkomsten. Gedurende het jaar organiseren de kernteams eens per 5 weken een bijeenkomst. De invulling van de kernteambijeenkomsten sluit aan bij de leer- en ontwikkelvragen van de studenten en bestaat uit o.a. het gezamenlijk werken aan de thema’s, de verbinding theorie-praktijk rondom deze thema’s, intervisie, stagebegeleiding etc. Desgewenst sluiten experts vanuit de scholen aan ter verdieping op bepaalde thema’s. In de kernteams leren studenten uit verschillende jaren van en met elkaar. Daar waar mogelijk rouleren de bijeenkomsten over de scholen van het kernteam, waardoor de studenten kennis kunnen maken met verschillende scholen en onderwijstypen. Inhoudelijk sluit het kernteam aan bij de vragen waar studenten vanuit de thema’s of vanuit hun beroepsontwikkeling mee bezig zijn of tegenaan lopen.

De kernteams vormen een krachtig instrument om de verbinding tussen de theorie en praktijk te borgen en bieden een veilig leerklimaat waarin studenten van en met elkaar leren. De kernteams bestaan uit een instituuts- en schoolopleider en een groep studenten uit verschillende leerjaren en van verschillende scholen. Gedurende het jaar zijn er eens per 5 weken een kernteambijeenkomsten.

De invulling van de kernteambijeenkomsten sluit aan bij de leer- en ontwikkelvragen van de studenten en bestaat uit o.a. het gezamenlijk werken aan de thema’s, de verbinding theorie-praktijk rondom deze thema’s, intervisie, stagebegeleiding etc. Desgewenst sluiten experts vanuit de scholen aan ter verdieping op bepaalde thema’s. In de kernteams leren studenten uit verschillende jaren van en met elkaar. Daar waar mogelijk rouleren de bijeenkomsten over de scholen van het kernteam, waardoor de studenten kennis kunnen maken met verschillende scholen en onderwijstypen.

  • Mentor: de mentor is verantwoordelijk voor het begeleiden van studenten bij het werkplekleren in de dagelijkse praktijk. Het betreft activiteiten die betrekking hebben op de eerstelijnsondersteuning van de student op de werkplek. De mentor informeert de schoolopleider over de voortgang van de student.
  • Schoolopleider: de schoolopleider is ‘algemeen begeleider en opleider’ van een groep studenten op één of meerdere basisscholen. De schoolopleider participeert samen met de instituutsopleider in een ‘kernteam’ en is verantwoordelijk voor het begeleiden en opleiden van studenten in de school, het bewaken van de kwaliteit van de werkplek, begeleiding en beoordeling in de school en het leveren van een bijdrage aan (beleids)ontwikkeling op het gebied van het samen opleiden.
  • Instituutsopleider: de instituutsopleider treedt vanuit de Pabo op als algemeen begeleider van de studenten. De instituutsopleider participeert samen met de schoolopleider in een ‘kernteam’ en is verantwoordelijk voor het begeleiden en opleiden van studenten in de school, het bewaken van de kwaliteit van de werkplek, begeleiding en beoordeling in de school en het leveren van een bijdrage aan (beleids)ontwikkeling op het gebied van het samen opleiden.

We hebben onze visie op opleiden vertaald naar een didactisch concept, waarin drie kernwaarden centraal staan:

  • Authenticiteit: we werken en leren veel in de praktijk, waarin we zowel die praktijk als onszelf als professional ontwikkelen. In de opleidingsschool werken studenten aan hun eigen leerdoelen en opdrachten uit de thema’s. Mentoren, schoolopleiders en instituutsopleiders blijven alert en leren vanuit hun rol van de interactie met elkaar en met studenten.
  • Regie: we nemen regie op ons eigen leerproces. Studenten stellen in overleg met hun kernteam en hun mentor leerdoelen op, waar ze mee aan de slag gaan voor hun leerdossier. Ze kunnen gebruik maken van specialisten binnen hun bestuur, meekijken met experts of samen optrekken bij de voorbereiding van lessen. Leerkrachten krijgen de kans om zich te ontwikkelen en professionaliseren tot mentor of schoolopleider; ze gaan hierover in gesprek met hun directeur.
  • Teamleren: we leren van en met elkaar. Studenten maken deel uit van een schoolteam en van een kernteam. Daarnaast is er professionaliseringsaanbod, zijn er regelmatig bijeenkomsten voor opleiders en werkgroepen met leden uit verschillende gremia en vanuit verschillende partners.