Organisatie

Opleidingsschool Zuid-West Holland leidt studenten op en professionaliseert op basis van een gedeelde visie op de leerkracht, die gedreven is voor het vak dat hij uitoefent. We hebben onze organisatiestructuur zo ingericht dat we voortdurend van en met elkaar leren, ontwikkelen en professionaliseren in gezamenlijke sessies. Er zijn heldere rolomschrijvingen en faciliteringsafspraken. Lees op deze pagina meer over de betrokken overlegorganen.

Alle deelnemende besturen en de Pabo vaardigen één vertegenwoordiger af als lid van de stuurgroep. Deze vertegenwoordiger is beslissingsbevoegd namens de eigen organisatie.

De stuurgroep draagt uit haar midden een voorzitter en een vicevoorzitter voor. De programmamanager is ambtelijk secretaris van de stuurgroep. De taken van de stuurgroep zijn:

  • het vaststellen van het beleid van Opleidingsschool ZWH
  • het vaststellen van een meerjarenplan en de jaarplanning;
  • het opstellen en vaststellen van de begroting, jaarrekening en jaarverslagen;,
  • het aansturen of doen aansturen van de dagelijkse gang van zaken binnen de opleidingsschool;
  • het aansturen van de programmamanager;
  • het aansturen of doen aansturen van overige medewerkers van de opleidingsschool voor zover hun taak uit subsidiegelden van de opleidingsschool wordt bekostigd;
  • het (laten) aanvragen van beschikbare subsidies.

De stuurgroep benoemt het programmamanagement. Het programmamanagement is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding en geeft sturing aan de procesmatige en inhoudelijke ontwikkeling van Opleidingsschool ZWH, dit alles in nauwe samenwerking met de stuurgroep. Het programmamanagement ondersteunt de stuurgroep bij de vervulling van haar taken. Het programmamanagement fungeert als verbindende schakel tussen de voorbereidingsgroepen, de beleidsgroep en de stuurgroep. De programmamanager is verantwoordelijk voor de voortgang van de voorbereidingsgroepen

Elke deelnemend bestuur vaardigt een bovenschools coördinator en/of een bestuursadviseur af naar de beleidsgroep van Opleidingsschool ZWH. De Pabo vaardigt de instituutscoördinator af. In de beleidsgroep worden de voorstellen van de drie voorbereidingsgroepen (zie hieronder) gebundeld en afgestemd als voorbereiding op de stuurgroep. De beleidsgroep neemt zelf geen besluiten maar adviseert de stuurgroep over (eventuele bijstelling van) beleid. De beleidsgroep vergadert 6 keer per jaar.

Ten behoeve van de (door)ontwikkeling van ZWH zijn drie voorbereidingsgroepen ingesteld:

  • voorbereidingsgroep opleidingsprogramma;
  • voorbereidingsgroep kwaliteitszorg;
  • voorbereidingsgroep professionalisering.

Iedere voorbereidingsgroep bestaat uit leden van zowel de stuur- als beleidsgroep. In elke voorbereidingsgroep vervult een lid van de stuurgroep de rol van voorzitter. Elke groep wordt waar nodig aangevuld met inhoudelijke experts.

De instituutscoördinator is verantwoordelijk voor de coördinatie van de stages. De instituutscoördinator van de Pabo wordt aangestuurd door de opleidingsmanager. Het praktijkbureau verzorgt de administratie van de opleidingsschool.  Op schoolniveau zijn er stagecoördinatoren aangesteld die in afstemming met de bovenschoolse coördinator de stageplaatsing uitvoeren (binnen de door de stuurgroep gestelde kaders).