Visie

Binnen Opleidingsschool ZWH leiden de Pabo en de opleidingsscholen van de vijf aangesloten schoolbesturen gezamenlijk studenten op tot startbekwame basisschoolleerkrachten. Deze leerkracht is gedreven voor het vak dat hij uitoefent en biedt kansen aan zijn leerlingen.

Bij ons worden studenten én professionals gestimuleerd om te leren en zich te blijven ontwikkelen. Leerkrachten en docenten van de Pabo worden geprofessionaliseerd. Zij zetten hun ervaring en kwaliteiten in als mentor, school- of instituutsopleider en werken nauw samen bij het opleiden, begeleiden en beoordelen van studenten.

Alle betrokkenen binnen onze opleidingsschool, van student tot bestuurder, houden elkaar scherp en actueel. Een mooi voorbeeld hiervan is de werkwijze van onze kernteams, waarin school- en instituutsopleiders in nauwe samenwerking met de student en mentor vormgeven aan de begeleiding en opleiding van de studenten, waarbij de leervragen van de student een belangrijke leidraad zijn.

 • We leiden studenten op en professionaliseren op basis van een gedeelde visie op de leerkracht in de Haagse context, die gedreven is voor het vak dat hij uitoefen.
 • Studenten doen in hun opleidingstraject ervaring op in en maken kennis met verschillende typen scholen in de context van Zuid-West Holland.
 • We proberen samen zo veel mogelijk nieuwe leerkrachten aan te trekken en op te leiden, bijvoorbeeld door als partners samen op te trekken bij de werving van studenten en door creatief na te denken over mogelijk onderwijsaanbod.
 • We zorgen voor een continue verbinding theorie-praktijk door koppeling van inhoudelijke thema’s aan de praktijk van de scholen.
 • We bieden een rijke leeromgeving, waarbij teamleren, authenticiteit en regie centraal staan.
 • De kernteams stimuleren en faciliteren gevarieerde leerervaringen door studenten te prikkelen om optimaal gebruik te maken van de leer- en ontwikkelmogelijkheden binnen de scholen. Samen met hun begeleiders verkennen studenten de leermogelijkheden die de opleidingsschool te bieden heeft. Hierbij wordt breder gekeken dan de school waar de student op dat moment stage loopt.
 • We leiden leerkrachten op die zelf sturing geven aan en verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen ontwikkeling, zowel door eigen leervragen en opdrachten te formuleren als door steeds meer keuzevrijheid te geven gedurende het opleidingstraject.
 • Voor studenten in het opleidingsprogramma van Opleidingsschool ZWH is er veel aandacht voor het ontwikkelen van onderzoekende en reflectieve competenties, waardoor studenten hun eigen identiteit en visie op onderwijs ontwikkelen, zowel tijdens de opleiding als daarna.
 • Professionals: we bieden  een breed palet aan professionaliserings- en ontwikkelmogelijkheden voor mentoren, coaches, schoolopleiders, instituutsopleiders en andere betrokkenen in de opleidingsschool (van student tot bestuurder).
 • We bieden een optimaal leer- en ontwikkelklimaat waarin de kernbegrippen authenticiteit, teamleren en regie leidend zijn.
 • We hebben onze organisatiestructuur zo ingericht dat we voortdurend van en met elkaar leren, ontwikkelen en professionaliseren in gezamenlijke sessies.
 • Samen opleiden is ingebed in het HR-beleid van alle samenwerkende partijen. Heldere rolomschrijvingen en faciliteringsafspraken zijn hierbij het uitgangspunt.

 

 • Er is op alle niveaus sprake van intensieve samenwerking tussen scholen, besturen en Pabo op basis van gelijkwaardigheid. Deze is geborgd in onze organisatiestructuur en in onze opleidings- en begeleidingsinfrastructuur (bijv. in de kernteams).
 • We erkennen en benutten elkaars expertise zo optimaal mogelijk.
 • We zijn samen verantwoordelijk voor de kwaliteit van het samen opleiden, begeleiden en beoordelen. We voeren periodiek gezamenlijke evaluaties uit en blikken gezamenlijk vooruit.